Ročenka 2018

31.12.2018

V roce 2018 měla TJ k 31.12. celkem 283 členů, z nichž žactva 204, zbývajících 79 členů byli dospělí včetně seniorů.Aktivní členové byli organizováni v odboru všestrannosti 249, oddíle stolního tenisu 34 členů

Činnost jednoty řídil výbor ve složení:

starostka Věra Hurychová

místostarosta Vladimír Hovorka

jednatel Ing. Rostislav Koutenský

náčelník Zdeněk Korejs

náčelnice Daniela Janečková

vedoucí odboru sportů Ing. Josef Jungvirt

vzdělavatel Vladimír Hovorka

hospodářka Mgr. Veronika Kubešová

členové Ing. Požárek Jaroslav, JUDr Stanislav Toucha

Výbor TJ se schází pravidelně jednou měsíčně a řeší veškeré problémy celé TJ převážně finančního charakteru. K částečnému zajištění provozu jsme využili dotace MŠMT, JčK, SŽJ a MÚ Strakonice. Bohužel tyto dotace stačí jen na částečné krytí veškerých nákladů, ale přesto se snažíme vytvořit pro naše oddíly co nejlepší podmínky na jejich činnost. V tomto roce byla provedena renovace podlahy v tělocvičně,výměna oken, oprava rozvodů teplé vody v šatnách objektu.

ODDÍL VŠESTRANNOSTI měl celkem 249 členů z toho 191 dětí v kategoriích R+D, PD, ml. a st.žactvo, dorostenky 3, muži 18, ženy 18, senioři 4, seniorky 15.

Rok 2018 byl pro naše členy a cvičitele velmi náročný, neboť probíhal nácvik skladeb pro XVI. všesokolský slet.

V naší TJ jsme nacvičovali 3 skladby: V peřině - 16 ml. žákyň (cvičitelky Čéčková J.a .Hrdličková V.), Cirkus - 19 st. žákyň a 2 žáci (cvičitelky Hurychová E., Hurychová V.), Siluety - 17 žen (cvičitelky Matasová M. a Janečková D.)

V průběhu roku probíhaly nácvičné srazy jednotlivých skladeb, na které pak navázala vystoupení v Milevsku (akademie), Strakonicích (při závodech v atletice)

Dále se pak naši cvičenci zúčastnili 

12.5. oblastního sletu v Písku a 16.6. ve Voticích.

9.6. pak vystoupili na župním sletu v Českých Budějovicích.

Celé toto snažení vyvrcholilo ve dnech 1. - 6.7. účastí našich cvičenců na XVI. všesokolském sletu v Praze. Hlavně pro děti to byl neskutečný zážitek, neboť se všechny staly účastníky slavnostního zahájení sletu. V Praze vzhledem k nácvikům jsme měli málo volného času, ale i přesto jsme se snažili tento čas využít na prohlídku Prahy i na skvělé koupání v blízkosti stadionu Eden. Pro rodiče dětí jsme uspořádali autobusový zájezd do Prahy. Všichni byli velmi nadšeni a hlavně viděli své děti v akci. Toto byla sice pro naše členy nejdůležitější akce r. 2018, ale nezapomněli jsme ani na ty naše tradiční.

Tak jako obvykle se začátek roku 2018 nesl především v duchu zábavy, ale i sportování.

4.1. jsme přivítali nový cvičební rok tradiční Pyžampárty na kterou se všechny děti, každý rok velice těší, neboť je plná her, soutěží a tancování.

Soutěž všestrannosti - plavání, gymnastika, šplh a atletika a něco málo z výsledků

20.1. se uskutečnil první závod všestrannosti r. 2018 a to v plavání. Byli jsme z pověření SŽJ jeho pořadateli a doufáme, že jsme se tohoto úkolu zhostili velmi dobře.

Celkově se župního přeboru v plavání zúčastnilo 152 závodníků z toho 25 z naší TJ

Umístění našich závodníků v jednotlivých kategoriích.

PD 2. m. Tasáryová P.

žáci II 6. m. Hrdlička Z, 10.m. Voják J

žáci III 3. m Kratochvíl P.

žákyně I. 2.m. Valentová J, 7.m. Čapková E., 8.m. Šuláková L, 16,18,19

žákyně II 1. m. Charvátová R., 8.m. Kloudová I. další 20,21,25,29m.

žákyně III 10. m. Samcová D., 13,14,16,19 m.

Žákyně IV. 5. m. Podlešáková N.

Ženy 4. m. Kořánová J.

7.4. pak proběhl župní přebor v gymnastice a šplhu v Písku, kterého se zúčastnilo 23 závodníků:

gymnastika šplh

PD 11.m., 15, 17 m. 5. m. Tasáryová P.

žáci II.

žáci III. 2.m Kubelák F. 3. m. Kubelák F.

žákyně I. 12, 16, 18, 19,20m 13., 16, 25 m.

žákyně II. 9.m. Mandlová V.,18,26 m. 13, 14, 17, 20, 26. m.

žákyně III. 8.m. Samcová D.,13,15,16 m. 5.m. Mikasová T ,8. Hamebauerová E.

5.5. se na stationu ve Strakonicích konal župní přebor v atletice jehož jsme byli též pořadateli. Soutěžilo se v těchto disciplínách: běhy-sprint, dlouhá trať, skok daleký, hody a vrhy

Umístění našich závodníků:

PD 3.m. Kloud J.,7.m. Vágnerová A.,9.m. Bernad T.,10.m. Bartáčková C.

12, 13, 15, 19, 21, 22, 23 m.

žáci II.

žákyně I. 17, 18, 21,22, 26, 28, 30,35, 39, 41,44, 45 m.

žákyně II. 11, 31, 32, 38, 41, 48 m.

žákyně III. 4.m. Mikasová T., 6.m. Samcová D., 11,12,19.m.

24.11. proběhla soutěž MTG v Písku

Jedná se o soutěž ve dvojboji družstev - akrobacie a přeskok s trampolínkou.

Do této soutěže jsme vyslali 3 družstva MIX.

mladší žactvo - 8. místo

starší žactvo A - 4.místo

starší žactvo B - 6. místo

Během roku proběhla řada dalších sportovních i kulturních akcí.

4.1. jsme přivítali nový cvičební rok tradiční Pyžampárty na kterou se všechny děti, každý rok velice těší, neboť je plná her, soutěží a tancování.

10.2. vystoupily naše ženy se svou pódiovou skladbou na plese lékařské komory

18.2. jsme pro naše děti ,ale i příchozí uspořádali "Dětský karneval", který je velmi oblíbený . Nechyběly soutěže, hry a hlavně tancování. Byla též vyhlášena soutěž o nejhezčí masky.Na závěr si účastníci soutěží odnesli různé odměny a každý pak nafouknuté balónky z nichž měly děti snad největší radost, neboť se snesly z galerie naší sokolovny.

19.-20.5. se konalo soustředění cvičitelů na Kubově Huti

14.6. jsme na závěr cvičebního roku uspořádali na Podskalí různé soutěže hry v přírodě, využili jsme i zařízení kempu, kde se vyřádily na trampolíně, skluzavkách a průlezkách. Celé odpoledne jsme zakončili táborákem a opékáním vuřtú.

8.-15.7. proběhl hlavně na přání dětí letní tábor, který byl pouze týdenní, neboť začátek měsíce července, kdy tento tábor tradičně pořádáme jsme se všichni zúčastnili sletu v Praze

21.9. jsme u příležitosti celostátní akce "Noc sokoloven" připravili program jak pro členy TJ, tak i pro příchozí. Všichni měli možnost vyzkoušet si svoje síly a schopnosti na jednotlivých stanovištích. Každý účastník měl možnost zjistit své znalosti ze sportovního prostředí v krátkém kvízu. Všichni se dočkali nějaké malé odměny. Největší zážitek pak měly naše děti ze spaní v tělocvičně.

29.9. děti vystoupily v rámci tradiční "Václavské pouti" i se sletovými skladbami V peřině a Cirkus.

3.11. si naše cvičitelky připravily kulturní akci - návštěva divadla v Praze

7.12. jsme uspořádali akademii spojenou s Mikulášskou nadílkou na které vystoupilo 106 členů naše odboru všestrannosti. Předvedená vystoupení si připravili cvičitelé s dětmi z jednotlivých kategorií.

8.-9.12. jsme uspořádali víkendový pobyt na Kubově Huti.

26.12. se konal tradiční turnaj "Memoriál Františka Roučky" v sálové kopané. Zúčastnilo se 5 družstev.

ODDÍL STOLNÍHO TENISU měl celkem 43 členů - z toho 16 dospělých a 27 mládeže do 18 let

Činnost oddílu je zaměřena především na sportovní výchovu mládeže, dlouhodobé soutěže a pořádání jednorázových akcí. V dlouhodobých soutěžích jsou zapojeny 3 družstva, z toho družstvo "A"v krajském přeboru, které je průběžně na 4. místě, družstva "B" a "C" v okresním přeboru a jsou aktuálně na 5. resp. 14. místě. Podle výkonnosti jsou do těchto družstev zařazování členové z řad mládeže. V kategoriích nejmladších, mladších, starších žáků a žákyň, starších žáků, žákyň a dorostu se v r. 2018 naši členové zúčastnili patnácti bodovaných turnajů mládeže, třech krajských přeborů a třech turnajů TOP 10. Oddíl stolního tenisu zorganizoval pět turnajů ve vlastní herně TJ Sokol Strakonice.

V rámci jednorázových akcí byly uspořádány dva oddílové turnaje v měsících dubnu a prosinci, byla zajištěna organizační a sportovně technická pomoc při turnaji Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

Zástupci oddílu stolního tenisu se pravidelně zúčastňují dlouhodobých soutěží veteránů v rámci ČR, mistroství Evropy a světa. V roce 2018 se umístil v republikovém žebříčku Ing. Jungvirt Josef na 7.místě v ČR. Pro rok 2019 byli na ME nominováni čtyři hráči.

Členové oddílu aktivně pracují ve výboru TJ Sokol Strakonice, ve výboru Jihočeského svazu stolního tenisu a ve výboru Českomoravského svazu veteránů.