DOTACE, GRANTY, PŘÍSPĚVKY


 Poděkování za podporu sportovní činnosti dětí a mládeže

Tělocvičná jednota Sokol Strakonice obdržela z dotačního programu Jihočeského kraje "Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže" v rámci 1. výzvy v roce 2023 pro období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2024 dotaci pod reg. číslem 448-01-013/23 ve výši 96.025,- Kč. Uznatelné náklady byly stanoveny na 191.474,- Kč.

Dotace byla použita na úhradu části nákladů tepelné a elektrické energie v alikvótní části k procentuálnímu počtu dětí a mládeže, což představuje 77,99%. Použitím dotace byly alespoň částečně pokryty náklady na neustále rostoucí ceny energií a tak bylo umožněno zachovat sportovní činnost dětí a mládeže.

Tato skutečnost byla průběžně projednávána na výborových schůzích TJ Sokol a v oddílech všestrannosti a stolního tenisu. Vedení TJ Sokol Strakonice děkuje za poskytnutou dotaci.

Národní sportovní agentura podporuje sportovní činnost mládeže

TJ Sokol Strakonice obdržela pro rok 2023 dotaci na sportovní činnost mládeže v rámci výzev Můj klub 23- Pohyb a zdraví ve výši 38.700,- Kč a Můj klub 23 ve výši 240.768,- Kč.

Finanční prostředky dotace Pohyb a zdraví byly využity na odměny cvičitelů a na náklady souvisejí s provozem vlastního tělovýchovného zařízení.

Finanční prostředky dotace Můj klub 23 byly použity na nákup medailí, sportovního materiálního vybavení, revizí sportovního zařízení a z části na úhradu energií.

Bez uvedené finanční pomoci by nebyla TJ Sokol Strakonice schopná zajistit finanční krytí uvedených nákladů z vlastních zdrojů.

Využití dotačních prostředků bylo pravidelně projednáváno na výborových schůzích vedení Tělocvičné jednoty, kde byla kladně hodnocena spolupráce s Národní sportovní agenturou, které vyjadřujeme poděkování.Děkujeme za podporu sportování mládeže

Tělocvičná jednota Sokol Strakonice obdržela rozhodnutím č. 448-01-015/22 z dotačního programu Jihočeského kraje "Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže" v rámci 1. výzvy v roce 2022 pro období od 1.1.2022 do 30.6.2023dotaci ve výši 97.000,- Kč. Uznatelné náklady byly stanoveny na částku 146.570,- Kč. Dotace byla použita na úhradu části nákladů tepelné a elektrické energie v alikvótní části k procentuálnímu počtu dětí a mládeže k celkovému počtu členské základny, což představuje 72,54%. Část dotace byla použita na odměny trenérů dětí a mládeže. Použití dotace pomohlo finančně překlenout alespoň část uvedeného období tak, aby byla zachována sportovní činnost dětí a mládeže. Tato skutečnost byla průběžně projednávána na výborových schůzích TJ Sokol a v oddílech všestrannosti a stolního tenisu. Vedení TJ Sokol Strakonice děkuje za poskytnutou dotaci.

Dotace Jihočeského kraje Kulturní dědictví

"Tělocvičná jednota Sokol Strakonice obdržela dotaci Jihočeského kraje pro rok 2022 z programu Kulturní dědictví v rámci opatření 5. Nemovité kulturní památky ve výši 100.000,- Kč. Poskytnutá dotace byla využita v souladu s žádostí na výměnu nevyhovujících oken v přízemí budovy sokolovny, která je v majetku TJ Sokol Strakonice. Celková hodnota realizované akce představuje 257.349,- Kč. Finanční prostředky nad rámec dotace byly kryty z vlastních zdrojů. Realizací akce dojde především k úspoře tepelné energie při vytápění objektu. Poskytnutá dotace byla kladně hodnocena výborem TJ Sokol s poděkováním poskytovateli."

Děkujeme za podporu

TJ Sokol Strakonice obdržel rozhodnutím č. 448-01-005/21 z dotačního programu Jihočeského kraje "Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže" v rámci 1. výzvy v roce 2021 pro období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022 dotaci ve výši 88.000,- Kč. Uznatelné náklady byly stanoveny na částku 147.059,- Kč. Dotace byla použita na úhradu nákladů tepelné a elektrické energie v alikvótní části k procentuálnímu počtu dětí a mládeže k celkovému počtu členské základny, což představuje 75,17%. Použití dotace pomohlo finančně překlenout alespoň část uvedeného období tak, aby byla zachována sportovní činnost dětí a mládeže. Tato skutečnost byla projednána na valné hromadě v r. 2022 a v oddílech všestrannosti a stolního tenisu. Vedení TJ Sokol Strakonice děkuje za poskytnutou dotaci.

Oprava objektu Sokolovny

"Tělocvičná jednota Strakonice dokončují opravu fasády a sanační práce tělocvičny. Důvodem byla značně poškozená omítka a pronikající vlhkost do suterénního sociálního zařízení. Hodnota díla představuje částku 910.000,- Kč. Výraznou finanční podporu ve výši 726.000,- Kč poskytl v rámci dotačního programu Podpora sportu Jihočeský kraj. Zbývající finanční prostředky uhradila TJ Sokol Strakonice z vlastních zdrojů. Představitelé TJ Sokol Strakonice děkují za poskytnutou finanční pomoc i za vstřícné jednání pracovníkům oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje."